RH-INPROJEKT

Provádíme technický dozor pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb. Jsme držiteli autorizací ČKAIT pro obory pozemní, dopravní a vodohospodářské stavby, čímž pokrýváme celé spektrum oborů a splňujeme tak požadavky dle § 152 stavebního zákona na provádění technického dozoru staveb financovaných z veřejných rozpočtů autorizovanými osobami. Většinu zakázek realizujeme z dotací a máme tak bohaté zkušenosti s požadavky a specifiky jednotlivých poskytovatelů dotací.

Technický dozor kontroluje technické provedení stavby, technologické postupy prací, časový harmonogram stavby a v neposlední řadě také ekonomickou stránku stavby, což investorovi ušetří množství financí, sníží počet případných reklamací a investor má kontrolu, že stavební práce jsou prováděny kvalitně.

V rámci technického dozoru vykonáváme následující činnosti:

 • Organizace předání staveniště vybranému zhotoviteli díla včetně vyhotovení předávacího protokolu.
 • Průběžná kontrola technologických postupů a kvality prováděných prací a jejich soulad se schválenou projektovou dokumentací a platnými technickými normami a předpisy.
 • Průběžná kontrola dodávaných materiálů a výrobků a jejich soulad s požadavky projektové dokumentace a rozpočtu stavby.
 • Dohled na dodržování podmínek stavebního povolení.
 • Kontrola věcnosti, cenové správnosti a úplnosti položkových rozpočtů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.
 • Kontrola postupu prací a dodržování termínů podle časového plánu stavby a smlouvy o dílo, včasné upozornění investora na případné ohrožení dílčích i konečných termínů stavby.
 • Kontrola těch částí stavby a dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.
 • Kontrola vedení stavebního deníku.
 • Kontrola zhotovitele zda vykonává předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.).
 • Organizace kontrolních dnů stavby a spolupráce se stavebním úřadem při kontrolních prohlídkách stavby.
 • Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných vad projektu.
 • Spolupráce s projektantem stavby a stavebním úřadem při případném zajištění provedení řízení o změně stavby před dokončením.
 • Spolupráce při realizaci přímých dodávek investora, kontrola zajištění koordinace vlastních dodávek investora a dalších subdodávek s činností generálního dodavatele.
 • Posuzování požadavků zhotovitele stavby na změny ceny, termínů nebo technického řešení stavby.
 • Zpracování stanovisek k případným návrhům na dodatky ke smlouvě o dílo mezi investorem a zhotovitelem díla.
 • Organizace přejímacího řízení včetně zhotovení soupisu vad a nedodělků na dokončeném díle a následná kontrola jejich odstranění v dohodnutých termínech.
 • Kontrola úplnosti dokladů, které doloží zhotovitel při odevzdání a převzetí dokončené stavby.
 • Kontrola pořízení dokumentace skutečného provedení stavby.
 • Spolupráce při získání kolaudačního souhlasu.

U staveb kde jsme zpracovatelem projektové dokumentace, nabízíme zároveň i výkon autorského dozoru (dohled projektanta na dodržování projektu).