RH-INPROJEKT

Zajišťujeme kompletní inženýrskou činnost při přípravě a realizaci staveb, a to od zastupování stavebníka při jednání s dotčenými orgány, správci sítí a stavebním úřadem, přes spolupráci s investorem při výběru zhotovitele stavby, až po kolaudaci a zápis stavby do katastru nemovitostí.

Pokud zároveň provádíme i technický dozor stavby a spolupracujeme na zakázce už od přípravy projektové dokumentace, nabízíme investorovi kompletní servis při přípravě a realizaci stavby formou kompletního řízení stavebního projektu. Při tomto postupu hlavní inženýr projektu, který zároveň provádí i technický dozor, spolupracuje už na přípravě projektové dokumentace a zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele stavby. Takové řešení minimalizuje riziko komplikací a víceprací plynoucích z neúplné projektové dokumentace nebo rozpočtu stavby a vznik případných problémů při realizaci stavby plynoucích z nevhodně nastavených zadávacích a smluvních podmínek. Tento ucelený způsob řízení přípravné i realizační fáze výstavby je pro investora velmi efektivní, ale rozsah našich služeb vždy přizpůsobujeme konkrétním požadavkům investora, a níže uvedené služby tak nabízíme i samostatně.

V rámci jednotlivých fází přípravy a realizace stavby poskytujeme následující služby:


1. PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A DEFINICE INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU


 • Předběžné projednání záměru investora se stavebním úřadem, dotčenými orgány a správci sítí, zejména pak ověření souladu záměru s platnou územně plánovací dokumentací, zjištění případné existence inženýrských sítí nebo jiných limitů na pozemku investora, projednání možnosti dopravního napojení a napojení na inženýrské sítě. V případě nesouladu záměru s platnou územně plánovací dokumentací jsme oprávněni pořídit změnu územně plánovací dokumentace.
 • Na základě požadavků investora a vyhodnocení vstupních podkladů a limitů pozemku zpracujeme prvotní definici investičního záměru a předběžný propočet investičních nákladů.
 • Podle typu stavby můžeme doporučit vhodného zpracovatele žádosti o dotaci a následnou administraci dotace podle pravidel příslušného dotačního fondu.

2. ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A POVOLOVACÍ PROCES STAVBY


 • Zajištění vstupních podkladů a průzkumů pro zpracování projektové dokumentace (geodetické zaměření pozemku, radonový průzkum, geologický nebo hydrogeologický průzkum, akustická měření, diagnostika vozovky apod.).
 • Zpracování projektové dokumentace stavby naší kanceláří. Zpracováváme kompletní projektové dokumentace a rozpočty pozemních staveb ve stupních od studie investičního záměru, přes projekt pro územní rozhodnutí a stavební povolení, až po projekt pro provedení stavby. Podrobněji viz samostatná kapitola.
 • Pokud projektovou dokumentaci nezpracovává naše kancelář, nadefinujeme zadávací podmínky a zorganizujeme výběrové řízení na projektanta. Při přípravě projektu průběžně spolupracujeme s vybraným projektantem a před dokončením projekt a rozpočet stavby zkontrolujeme a uplatníme případné připomínky na úpravu. Stavebník tak má jistotu, že přebírá projekt způsobilý pro následnou realizaci stavby.
 • Služby koordinátora BOZP při přípravě stavby. Jedná se zejména o zpracování plánu BOZP, které probíhá v souběhu s tvorbou projektové dokumentace, tak aby mohly být požadavky BOZP zapracovány do projektové dokumentace a rozpočtu stavby. Podrobněji viz samostatná kapitola.
 • Zajištění stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů, správců sítí a dalších účastníků výstavby, které jsou zapotřebí pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, příp. územního souhlasu nebo ohlášení stavby. Podle charakteru a umístění stavby se většinou jedná o rozhodnutí nebo souhlas se zřízením sjezdu, stanovisko životního prostředí, souhlas s vynětím ze ZPF, závazné stanovisko KHS, závazné stanovisko HZS, rozhodnutí nebo závazné stanovisko od památkářů, stanoviska správců a vlastníků inženýrských sítí a závazná stanoviska dalších dotčených orgánů a organizací dotčených výstavbou. Vyžaduje-li to zákon, jsme schopni zajistit i posouzení a stanovisko k EIA, případně připravit návrh plánovací smlouvy mezi obcí a stavebníkem o zřízení veřejné technické nebo dopravní infrastruktury.
 • Zpracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení případně územního souhlasu nebo ohlášení. V případě potřeby rychlého získání povolení, kdy není možné akceptovat zákonem stanovené lhůty stavebního úřadu, se stavebním úřadem projednáme návrh veřejnoprávní smlouvy, která nahradí územní rozhodnutí a stavební povolení.

3. VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY


 • Poskytujeme poradenství a technickou pomoc při výběru zhotovitele stavby, což obnáší spolupráci s administrátorem výběrového řízení při definici zadávacích a smluvních podmínek, kontrolu a posouzení nabídkových rozpočtů a účast v komisi pro výběr zhotovitele stavby.
 • U komplikovanějších projektů, kde zároveň vykonáváme technický dozor, už ve fázi přípravy zadávacích podmínek výběrového řízení zpracujeme harmonogram stavby s dílčími časovými milníky pod smluvními sankcemi, což přispívá k hladkému průběhu výstavby bez časových skluzů. Harmonogram je sestavován také s ohledem na technologické postupy, tak aby byly dodrženy technologické lhůty jednotlivých prací. Tento postup uplatňujeme zejména u časově omezených rekonstrukcí např. školských budov, kdy je zapotřebí v krátkém čase provést velké objemy prací.

4. DOHLED NAD REALIZACÍ STAVBY5. DOKONČENÍ STAVBY A UVEDENÍ DO PROVOZU


 • Pokud je zapotřebí zahájit předčasné užívání stavby před kolaudací, zajistíme potřebné doklady a zpracování žádosti o předčasné užívání stavby.
 • Pokud bylo stavebním úřadem nařízeno provedení zkušebního provozu, zajistíme povolení zkušebního provozu a následné vyhodnocení výsledků zkušebního provozu, které je přílohou k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
 • Zajistíme vydání kolaudačního souhlasu včetně získání závazných stanovisek dotčených orgánů, jsou-li vyžadována.
 • Zajistíme geodetické zaměření stavby a zpracování návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
 • U staveb realizovaných z dotací spolupracujeme s administrátorem dotace při kompletaci všech potřebných dokumentů požadovaných příslušným poskytovatelem dotace.