RH-INPROJEKT

Poskytujeme služby odborně způsobilého koordinátora BOZP při přípravě i realizaci staveb.

Zákon č. 309/2006 Sb. ukládá investorům staveb následující povinnosti:

 • Přípravná fáze stavby
  Investor stavby je při přípravné fázi stavby povinen zajistit zpracování plánu BOZP, a to u staveb, kde budou v průběhu jejich realizace prováděny práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nebo kde je překročen rozsah stavby dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. U staveb kde je překročen rozsah stavby dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. je navíc investor stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací na oblastní inspektorát práce.
 • Fáze realizace stavby
  Pokud bude stavbu provádět více zhotovitelů a přesahuje-li rozsah stavby limit stanovený dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., je investor stavby povinen stanovit koordinátora BOZP pro fázi realizace stavby a smluvně zavázat zhotovitele stavby ke spolupráci s koordinátorem.

Rozsah stavby dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.

 • celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu nebo,
 • celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den.

Práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,

 • práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m
 • práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m
 • práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do stavby
 • práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popř. zařízení technického vybavení
 • práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí
 • studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy
 • práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů
 • práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů
 • práce se zdroji ionizujícího záření, pokud se na ně nevztahuje atomový zákon
 • potápěčské práce
 • práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu)

Následující tabulka poslouží pro lepší přehled o povinnostech investora stavby, která vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení a není prováděna svépomocí. 

Tabulka

V rámci činnosti koordinátora BOZP poskytujeme následující služby:

Činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby

 • zpracování plánu BOZP na staveništi
 • zpracování přehledu právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě
 • zpracování oznámení o zahájení prací a doručení oblastnímu inspektorátu práce

Činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby

 • koordinace spolupráce zhotovitelů stavby při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • spolupráce při tvorbě harmonogramu prací z hlediska stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací
 • doporučení technických řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů
 • organizace kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP a požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, provádění zápisů o zjištěných nedostatcích včetně návrhů na jejich nápravu a následná kontrola odstranění nedostatků
 • informování zhotovitelů o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikají na staveništi
 • kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám
 • aktualizace plánu BOZP a oznámení o zahájení prací na základě nově zjištěných skutečností.