CNW counter


web kompatibilní s:
icon web compatible

Inženýrská činnost

Poskytujeme výkon kompletní inženýrské činnosti při přípravě a realizaci staveb, a to od zastupování stavebníka při jednání s dotčenými orgány, správci sítí a stavebním úřadem přes výběr zhotovitele stavby až po kolaudaci a zápis stavby do katastru nemovitostí.

V rámci inženýrské činnosti jsme připraveni Vám odborně poskytnout následující služby:
 • Předběžné projednání záměru investora se stavebním úřadem, dotčenými orgány a správci sítí, zejména pak ověření souladu záměru s platnou územně plánovací dokumentací, zjištění případné existence inženýrských sítí nebo jiných limitů na pozemku investora, projednání možnosti dopravního napojení a napojení na inženýrské sítě. V případě nesouladu záměru s platnou územně plánovací dokumentací jsme oprávněni pořídit změnu územně plánovací dokumentace.
 • Zajištění vstupních podkladů a průzkumů (radonový průzkum, hydrogeologický průzkum, inženýrsko-geologický průzkum, geodetické zaměření pozemku, akustické měření nebo studie, atd.)
 • Kompletní zpracování projektové dokumentace, příp. spolupráce s projektantem investora při tvorbě projektové dokumentace
 • Zajištění stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů, správců sítí a dalších účastníků výstavby, které jsou zapotřebí pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, příp. územního souhlasu nebo ohlášení stavby. Podle charakteru a umístění stavby se většinou jedná o rozhodnutí nebo souhlas se zřízením sjezdu, stanovisko životního prostředí, souhlas s vynětím ze ZPF, závazné stanovisko KHS, závazné stanovisko HZS, rozhodnutí nebo závazné stanovisko od památkářů, stanoviska správců a vlastníků inženýrských sítí a závazná stanoviska dalších dotčených orgánů a organizací dotčených výstavbou. Vyžaduje-li to zákon, jsme schopni zajistit i posouzení a stanovisko k EIA, případně připravit návrh plánovací smlouvy mezi obcí a stavebníkem o zřízení veřejné technické nebo dopravní infrastruktury.
 • Zpracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení případně územního souhlasu nebo ohlášení. V případě potřeby rychlého získání povolení, kdy není možné akceptovat zákonem stanovené lhůty stavebního úřadu, připravíme a se stavebním úřadem projednáme návrhy veřejnoprávních smluv, které nahradí územní rozhodnutí a stavební povolení.
 • Poradenství a technická pomoc při výběru zhotovitele stavby (organizace výběrového řízení včetně zpracování zadávacích podmínek, porovnání nabídek a kontrola položkových rozpočtů, příprava případně kontrola návrhu smlouvy o dílo)
 • Technický příp. autorský dozor po celou dobu výstavby – podrobněji viz samostatná kapitola
 • V případě významné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci zajistíme potřebná stanoviska dotčených orgánů a zpracuji žádost o změnu stavby před jejím dokončením.
 • Pokud je zapotřebí zahájit předčasné užívání stavby dříve než je stavba dokončena, zajistíme potřebné doklady a zpracování žádosti o předčasné užívání stavby.
 • Pokud bylo stavebním úřadem nařízeno provedení zkušebního provozu, zajistím vyhodnocení výsledků zkušebního provozu, které je přílohou k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
 • Zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů a dalších dokladů, které jsou přílohou k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu příp. oznámení o užívání dokončené stavby.
 • Zpracování a podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu případně oznámení o užívání dokončené stavby.
 • Zajištění geodetického zaměření stavby a návrhu na vklad do katastru nemovitostí. 
 • Konzultační a poradenská činnost po celou dobu přípravy a realizace stavby včetně zastupování stavebníka při jednání se stavebním úřadem, dotčenými orgány, správci a vlastníky inženýrských sítí, dalšími účastníky výstavby a zhotovitelem stavby.